Общи условия и GDPR


Политика за поверителност  на „КМВ Пропърти Мениджмънт“ ЕООД

НИЕ ПОЛАГАМЕ ГРИЖИ ЗА ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Каква е целта на този документ?

С предоставената по-долу информация обобщихме ключовите моменти във връзка със защитата на личните Ви данни и начините на обработка от „КМВ Пропърти Мениджмънт“ ЕООД. При интерес от допълнителна информация за конкретни процеси, можете да се свържете с нас чрез посочените по-долу контакти.

Кои сме ние?

„КМВ Пропърти Мениджмънт“ ЕООД, е търговско дружество, регистрирано в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 203162917, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул.“ Филип Кутев“ № 14E, ет.1, ап. 2, тел.: 02/426 80 22, имейл адрес: office@kmv-bg.com и е администратор на лични данни, съобразно разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

Как да се свържете с нас?

Адрес: гр. София, ж.к. Дианабад ул.“Васил Калчев 2“,ет.2 офис 4, тел.: 02/426 80 22, и-мейл адрес: office@kmv-bg.com,

Защитата на данните и сигурността на информацията са част от корпоративната ни култура и политика.

Каква информация мога да намеря в тази Политика за поверителност?

Тази Политика за поверителност ще Ви представи изчерпателна информация на ясен и достъпен език за това какви действия се извършват с личните данни, които предоставяте на „КМВ Пропърти Мениджмънт“ ЕООД, включително:

 • Какви лични данни събираме за Вас?
 • Каква е целта на тяхното събиране?
 • За какъв срок съхраняваме предоставените лични данни?
 • С кого споделяме Вашите лични данни?
 • Как Ви уведомяваме за промяна на нашата Политика за поверителност?
 • Какви видове „бисквитки“ използваме, за да направим престоят Ви на нашата уеб-страница по-добър?
 • Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?

С тази Политика за поверителност „КМВ Пропърти Мениджмънт“ ЕООД декларира, че прилага всички технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица, които са предписани от закон или друг нормативен акт на национално и европейско ниво.

Какво са лични данни?

Всяка информация и данни, които могат да идентифицират физическо лице, пряко или непряко.

Така напр. непряко идентифициране е само номерът на мобилния Ви телефон. В този случай ще е необходима комбинация с друг идентификатор, за да установим самоличността Ви, например 3 имена и мобилен телефон.

Пряко идентифициране се постига, когато предоставите уникален идентификатор като ЕГН или ЛНЧ.

Какво означава обработка на лични данни?

Обработването на лични данни включва събиране, съхранение, предаване, коригиране, актуализиране, изтриване, унищожаване и всички други действия, които се извършват с Вашите лични данни.

Какви лични данни събира КМВ Пропърти Мениджмънт за Вас и за какви цели (защо)?

За да Ви предостави ефективен достъп до нашите услуги, „КМВ Пропърти Мениджмънт“ ЕООД събира следната информация и лични данни за Вас.

Тук са основните категории лични данни, които събираме за Вас и причините (целите), поради които обработваме тези лични данни:

Предоставени от Вас лични данни като физическо лице или представител/пълномощник на юридическо лице във връзка с преговори, изготвяне и сключване на предварителни и/или окончателни договори за покупко-продажба на недвижим имот, за да можем:

 1. Да Ви консултираме при избор на подходящ имот, както и да изготвим индивидуална оферта и да я изпратим до посочен от Вас електронен адрес;
 2. Да изготвим необходимите документи за дейности свързани със сключване, изменение, прекратяване на предварителен и/или окончателен договор за покупко-продажба или наем на недвижим имот и други споразумения във връзка със сделката;
 3. Да съдействаме с банково финансиране за покупко-продажба на недвижим имот;
 4. За управление на взаимоотношенията с нашите клиенти, осчетоводяване на плащания, фактуриране, организиране на доставки и изпращане на уведомления в изпълнение на сключен договор за покупко-продажба;

Информация от изпратено от Вас съобщение чрез контактната ни форма относно мнението Ви за нашите услуги, използваме, за да можем:

 1. 1. Да отговорим на Вашите въпроси или запитвания;
 2. Да извършим анализи и проучвания за подобряване и развитие на нашите услуги.

„Бисквитки“ и подобни технологии, за да можем:

 1. Да измерим и анализираме използването и ефективността на нашите услуги;
 2. Да персонализираме и оптимизираме насочването на рекламите за нашите услуги на други уебсайтове и платформи; и
 3. Да предоставим услуги свързани с местоположението Ви, ако решите да споделите географското си местоположение.

Какви лични данни събираме?

За целите на идентификация при сключване на договори за покупко-продажба или наем на недвижими имоти:

 • Имена на физическо лице, пълномощник, законен представител, отговорно лице и/или лице за контакт, което представлява юридическо лице;
 • Данни за контакт: пощенски адрес (вкл. адреси за изпращане на кореспонденция и фактуриране), телефонен номер, електронна поща;
 • Паспортни данни на физическо лице – купувач или данни на законен представител/пълномощник на юридическо лице – купувач, в това число постоянен адрес, ЕГН, номер и валидност на документ за самоличност;
 • Данни за семеен статус, кредитно и финансово състояние с оглед осъществяване на сделка и придобиване право на собственост върху недвижим имот;

За целите на директен маркетинг и/или получаване на индивидуални оферти:

 • Технически данни, които автоматично се изпращат към нас, когато използвате нашата уеб-страница чрез настолни компютри – IP адрес, информация за устройството, от което посещавате уеб-страницата;
 • Предоставени от Вас данни за контакт: пощенски адрес (вкл. адреси за изпращане на кореспонденция и фактуриране), телефонен номер, електронна поща;
 • Данни от бисквитки (Cookies) – за идентифициране на браузъра или устройството Ви.

На какво основание (защо) КМВ Пропърти Мениджмънт обработва лични данни за вас?

“КМВ Пропърти Мениджмънт“ ЕООД обработва лични данни само за целите, за които са събрани въз основа на следните законосъобразни основания:

 1. Получено изрично, ясно, свободно и недвусмислено съгласие от Вас за обработване на личните Ви данни за една или повече конкретни цели;
 • За маркетингови цели, за да получавате най-актуалните ни предложения за имоти, както и на всякакви други рекламни бюлетини;
 • Съгласието за обработване на личните Ви данни се предоставя при регистрация на уеб-страницата ни и/или при попълване на различните формуляри, в зависимост от целите, за които данните се събират, поместени в нашата уеб-страница (за запитвания, за кандидатстване за работа и за абониране за рекламен бюлетин).
 1. Обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който Вие сте страна, или за предприемане на стъпки за сключването на договор, както и други цели във връзка с изпълнението на договор:
 • За дейности, свързани със сключване, съществуване, изменение и прекратяване на договори за покупко-продажба на недвижим имот и оформяне на всякакви документи в тази връзка (предварителни договори, договори под формата на нотариален акт, допълнителни споразумения, пълномощни, банкови гаранции, депозити, кредитни документи, претенции, справки, удостоверения и др.) – основанията за обработване са сключване и изпълнение на задълженията по повод сключен договор и спазване на законови изисквания, които се прилагат към Администратора;
 • Планиране, изпълнение и управление на взаимоотношенията с лицата, напр. чрез извършване на транзакции или услуги, обработка на плащания, осчетоводяване, фактуриране, организиране на превози и доставки, и предоставяне на помощни услуги – основанията за обработване са сключване и изпълнение на задълженията по повод сключен договор и спазване на законови изисквания, които се прилагат към Администратора;
 • Проследяване и администриране на права и задължения спрямо бъдещи и съществуващи клиенти, купувачи и възложители по договори, вкл. комуникация – основанията за обработване са сключване и изпълнение на задълженията по повод сключен договор с контрагент, спазване на законови изисквания, които се прилагат към Администратора;
 • Сътрудничество със съответните институции, административни и регулаторни органи, напр. при данъчни и други проверки – на основание спазване на законови изисквания, които се прилагат към Администратора;
 • За изпращане на важна информация до субектите във връзка с промени в правилата, условията и политиките на Администратора и/или друга административна информация, която е от съществено значение при поддържането на бизнес взаимоотношенията с Вас – сключване и изпълнение на задълженията по повод сключен договор и спазване на законови изисквания, които се прилагат към Администратора.
 1. За да изпълним законово задължение или изисквания, които се прилагат спрямо администратора „КМВ Пропърти Мениджмънт“ ЕООД;
 • В някои случаи може да имаме правно задължение да събираме лични данни от Вас, в случай на съдебно производство или при сътрудничество с административни органи и др.
 1. В изпълнение на наши законни бизнес интереси, но само когато пред тези интереси не седят преимуществено Вашите интереси във връзка със защитата на личните Ви данни или други Ваши права и свободи.
 • При необходимост от обработване на личните Ви данни на това основание ще Ви уведомим относно характера на съответните интереси, които „КМВ Пропърти Мениджмънт“ защитава.

Ако имате въпроси или имате нужда от допълнителна информация относно правното основание, на което събираме и използваме Вашите лични данни, молим да се свържете с нас, като използвате данните за контакт, посочени в „Как да се свържете с нас?“ по-горе.

Как получаваме личните ви данни? По какъв начин обработваме личните Ви данни?

–  чрез предоставени от Ваша страна данни при извършване на дейности във връзка със сключване на договори и съпътстващата ги документация;

–  чрез попълване от Ваша страна на формуляра за изпращане на съобщения, който Ви е предоставен на уеб-страницата на „КМВ Пропърти Мениджмънт“ ЕООД;

– чрез посещение на уеб-портала за използване на услугите уеб-страницата ни;

– чрез използване на онлайн идентификатори за събиране на информация за IP адреси, данни от cookies (бисквитки), операционна система и тип браузър;

Колко време съхраняваме и обработваме Вашите данни преди да ги унищожим?

„КМВ Пропърти Мениджмънт“ ЕООД ще запази личната Ви информация за не повече от необходимото за изпълнение на целите, описани в тази Политика за поверителност. В зависимост от основанието за обработване на личните Ви данни срокът на съхранение на личните данни е различен.

Вашите лични данни се съхраняват от нас за срок от 5 години от отпадане на договорното ни основание, ако обработваме личните данни за изпълнение на договорни задължения към Вас. След изтичането на този срок и в случай, че не съществува законово основание за продължаване съхранението на личните Ви данни, информацията за Вас се унищожава. От нашата система перманентно се изтриват записите за Вас.

Също така може да запазим определени елементи от Вашата лична информация за период, след като изтриете или деактивирате Вашия потребителски профил за нашите законни операции, като водене на архиви и спазване на нашите правни задължения. Всеки път, когато запазваме Вашата информация, ние ще направим това в съответствие с приложимите законови норми.

На кого можем да предаваме предоставените от Вас лични данни?

„КМВ Пропърти Мениджмънт“ ЕООД се задължава да не предоставя личните Ви данни без Вашето изрично съгласие на трети лица, освен, когато е необходимо за изпълнение на поети договорни задължения към Вас.

„КМВ Пропърти Мениджмънт“ ЕООД може да сподели личните Ви данни със следните получатели (във всеки отделен случай ние ще гарантираме, че разполагаме с подходящи методи, за да я защитим):

 1. Търговски дружества, обслужващи „КМВ Пропърти Мениджмънт“ ЕООД със счетоводни услуги, поддръжка на информационните системи, поддръжка на сайта, преводачески агенции, дружества за куриерски услуги и други, когато е необходимо;
 2. Трети страни – участници в сделката с недвижим имот (например насрещната страна по договора, когато „КМВ Пропърти Мениджмънт“ ЕООД е в качеството си на посредник, банкови институции, нотариуси и други;
 3. Всеки правоприлагащ или регулаторен орган, правителствена агенция, съд или друга трета страна, когато разкриването е необходимо съгласно приложимите закони или подзаконови актове;
 4. Нови собственици или реорганизирани субекти в случай на преструктуриране, продажба, покупка или съвместно предприятие, засягащи бизнеса ни.
 5. Всяко друго лице, при условие че дадете съгласието си. Никога няма да продаваме, разпространяваме или споделяме по друг начин личната ви информация, освен ако имаме изрично Ваше разрешение.

Във всички горепосочени случаи, лицата на които предоставяме Вашите лични данни са декларирали, че предоставят адекватно ниво на защита на личните Ви данни, включително чуждестранните дружества, позиционирани в рамките на ЕС и ЕИП. По отношение на дружества, позиционирани извън рамките на ЕС и ЕИП, за всеки конкретен случай, съответното дружество гарантира, че предоставя адекватно ниво на защита на личните данни, спазвайки изискванията на европейското законодателство.

Използване на „бисквитки“

Общи положения

„Бисквитките“ представляват малки текстови файлове, които се записват на Вашия компютър, когато се посещава уеб-страницата ни. В случай, че имате достъп до тази уеб-страница в друг момент, браузърът Ви изпраща обратно съдържанието на „бисквитките“ на съответния предложител и по този начин позволява повторното идентифициране на терминалното устройство. Четенето на „бисквитките“ ни позволява да проектираме нашата уеб-страница оптимално за Вас и Ви улеснява при използването й.

Деактивиране и изтриване на „бисквитки“

Браузърът Ви позволява да изтриете всички „бисквитки“ по всяко време. За да направите това, моля, обърнете се към помощните функции на Вашия браузър. Това може да доведе до това отделни функции на уеб-страницата ни вече да не бъдат достъпни за Вас.

Общ преглед на бисквитките, използвани от нас

В този раздел можете да намерите общ преглед на „бисквитките“, които използваме.

Абсолютно необходими бисквитки

Определени „бисквитки“ са необходими, за да можем сигурно да предоставим нашите услуги чрез уеб-страницата. Тази категория включва, напр.:

– „Бисквитки“, които идентифицират или удостоверяват нашите потребители;

– „Бисквитки“, които временно съхраняват определени потребителски данни (например съдържание на онлайн формуляр);

– „Бисквитки“, които съхраняват определени потребителски предпочитания (напр. настройки за търсене или настройки за език);

– „Бисквитки“, които съхраняват данни, за да осигурят безпрепятствено възпроизвеждане на видео или аудио съдържание.

Аналитични „бисквитки”

Използваме аналитични „бисквитки“, за да регистрираме поведението на потребителите (напр. кликване върху банери на рекламите, въведени заявки за търсене) и да оценим статистически тези действия.

Рекламни „бисквитки”

Ние също използваме „бисквитки“ за рекламни цели. Профилите на поведение на потребителите, създадени с помощта на такива „бисквитки“ (напр. кликване върху рекламни банери, посетени подстраници, въведени заявки за търсене) се използват от нас, за да Ви показваме реклами или оферти, които са съобразени с Вашите интереси („реклама, базирана на индивидуалния интерес“).

Рекламни „бисквитки“ на трети страни

Ние също така позволяваме на други компании да оценяват данните на нашите потребители чрез рекламни „бисквитки“. Това позволява на нас и на трети страни да показваме на потребителите на нашата уеб-страница реклами, основаващи се на интереси, които се основават на анализ на вашето поведение на ползване (напр. кликвания върху рекламни банери, посетени подстраници, въведени заявки), като това не се ограничава само до нашите онлайн оферти.

„Бисквитки“ при препращане

Нашите партньори за проследяване на препращания задават „бисквитки“ на компютъра Ви („бисквитка при препращане“), в случай че сте достигнали нашия уеб сайт чрез реклама на съответния партньор. Тези „бисквитки“ обикновено губят валидността си след 30 дни. В случай, че посетите определени страници, които хостваме, и че „бисквитката“ все още не е изтекла, ние и съответният партньор за проследяване на реализациите може да видим, че конкретен потребител е кликнал върху рекламата и е препратен на страницата ни. Информацията, събрана чрез „бисквитката“ за препращане, се използва за създаване на статистически данни за препращанията и за определяне на общия брой потребители, които са кликнали върху съответната реклама и са препратени към страница, която е снабдена с маркер за проследяване на препращанията.

Анализ на уеб пространството

Нуждаем се от статистическа информация за използването на нашата уеб-страница, за да я направим по-достъпна, да извършваме измервания на обхвата и да правим пазарни проучвания.

За тази цел използваме инструментите за уеб анализ, описани в този раздел.

Потребителските профили, създадени от тези инструменти, с помощта на аналитични бисквитки или чрез оценка на лог файловете, не съдържат лични данни. Инструментите или изобщо не използват IP адресите на потребителите, или ги съкращават незабавно след събирането им.

Доставчиците на инструментите обработват данните само като обработващи личните данни според нашите указания, а не за собствени цели.

По-долу ще намерите информация за всеки доставчик на инструмент и как можете да възразите срещу събирането и обработването на лични данни чрез инструмента.

Следва да имате предвид, че при инструментите, които използват бисквитки за отказ, функцията за отказ е свързана с устройството или браузъра и, следователно, е валидна за използваното в момента крайно устройство или браузър. Ако използвате няколко крайни устройства или браузъра, трябва да изберете функцията за отказ на всяко крайно устройство и във всеки използван браузър.

Освен това, като цяло можете да предотвратите създаването на потребителски профили, като деактивирате използването на бисквитки.

Google Analytics

Google Analytics се предлага от Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Ползваме Google Analytics с предлаганата от Google допълнителна функция за анонимизиране на IP адресите. Google съкращава IP адреса още в рамките на ЕС и само в изключителни случаи в САЩ, като и в двата случая записва само съкратени IP адреси.

Можете да възразите срещу събирането и обработването на данните ви, като изтеглите и инсталирате приставка за браузър от следния линк: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?

В случай че сте регистрирани потребители на „КМВ Пропърти Мениджмънт“ ЕООД, имате достъп до профила си по всяко време, за да прегледате и актуализирате личната си информация, т.е. личните си данни. Можете също да се свържете с нас, за да заявите да актуализираме или изтрием личните Ви данни, както и да ограничим обработката им.

Освен това имате право да прекратите абонамента си за маркетинговите съобщения, които Ви изпращаме, като използвате функцията за отписване от каквато и да е маркетингова комуникация, която получавате от нас, или чрез изпращане на имейл на office@kmv-bg.com

В допълнение съгласно българското и европейското законодателство, включително GDPR – Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета (Общ Регламент за защита на личните данни) относно защита на личните данни, можете да упражните следните права:

 •  Правото на достъп до личните данни, които КМВ обработва за Вас и да получите копие от тях
 •  Право да искате от „КМВ Пропърти Мениджмънт“ ЕООД коригиране, в случай че установите неточности или необходимост от актуализация на личните Ви данни, като изпратите имейл на office@kmv-bg.com;
 •  Право да искате изтриване на личните Ви данни или ограничаване на обработката на лични данни, в определените от закона и Регламента случаи;
 •  Право да искате заличаване т.е. изтриване на личните Ви данни от „КМВ Пропърти Мениджмънт“ ЕООД, в случай че са налице условията за това.
 •  Правото да възразите срещу обработването на личните си данни за целите на директен маркетинг като използвате линка за „отписване“, който сме поместили във всеки имейл, изпратен до Вас, съдържащ рекламна информация за нашите продукти;
 •  Правото да възразите срещу предоставянето на личните си данни на трети лица, като изпратите имейл на office@kmv-bg.com;
 •  Правото, когато пожелаете, да оттеглите даденото от Вас съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани за целите, за които сте дали съгласие например за маркетинг, като изпратите имейл на: office@kmv-bg.com ;
 •  Право да отправите заявка за преносимост на личните Ви данни в структуриран, машинно-читаем формат, който е общоупотребяван;
 •  Правото да отправите жалба или молба за защита на правата Ви пред Комисия за защита на личните данни, в случай че са налице предпоставките за това.

Можете да упражните всички права по всяко време на обработване на личните Ви данни.

Имате ли задължение да ни предоставяте Вашите лични данни?

За да можем да предоставим нашите продукти и услуги ние събираме и обработваме Ваши лични данни. Обработваме ги и с оглед изпълнение на законови задължения.

В случай на отказ от доброволно предоставяне на изисканите лични данни от Ваша страна, „КМВ Пропърти Мениджмънт“ ЕООД няма да бъде в състояние да предостави своите продукти и услуги.

Промени в Политиките за поверителност

В бъдеще е вероятно да се наложи да актуализираме тази Политика за поверителност от време на време, в отговор на променящите се законови, технически или бизнес процеси.

Препоръчваме ви периодично да преглеждате тази страница за най-новата информация за практиките ни за поверителност.